In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. By Jacky Semaina: By Jacky Semaina.
2. Klant: degene met wie By Jacky Semaina een overeenkomst sluit.
3. Overeenkomst: de afspraak tussen By Jacky Semaina en de klant waarbij By Jacky Semaina zich verplicht tot het leveren van een prestatie met betrekking tot fotografie en branding en de klant zich in beginsel verplicht tot het betalen van een geldsom.

Identiteit van de ondernemer
By Jacky Semaina
www.byjackysemaina.com
byjackysemaina@outlook.com

Toepasselijkheid
1. Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van By Jacky Semaina, www.byjackysemaina.com.
2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van By Jacky Semaina en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen By Jacky Semaina en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens By Jacky Semaina.
3. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
4. De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden van By Jacky Semaina bij het sluiten van de overeenkomst.
5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en de overige voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
6. Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
7. Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
8. Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van de één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, dan prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

Auteursrecht
Het auteursrecht van de foto's ligt ten allen tijde bij By Jacky Semaina. De klant geeft de fotografe toestemming om de gemaakte foto's van de klant te gebruiken voor promotie doeleinden op internet en in drukwerk. Het is niet toegestaan om ontvangen digitale bestanden op het internet te plaatsen in een andere bewerking dan dat deze is aangeleverd door de fotografe. Na ontvangst van de digitale fotobestanden heeft de klant het recht tot reproductie voor eigen gebruik. Het is niet toegestaan om bestanden voor commerciële of non-profit bedrijven te gebruiken. By Jacky Semaina zal de digitale bestanden voortvloeiend uit de fotoreportage na 3 maanden uit haar archief/opslag verwijderen.

Prijzen & betalingen
1. By Jacky Semaina heeft steeds het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen of stop te zetten zonder aankondiging. 
2. De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
3. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan By Jacky Semaina te melden.
4. De klant moet binnen 7 dagen na de shoot de betaling voldoen. 
5. Bij bruidsfotografie moet de klant uiterlijk drie maanden voor de bruiloft 10% van het totaalbedrag betalen. Het restbedrag dient binnen 7 dagen na de bruiloft betaald te worden.
6. By Jacky Semaina heeft het recht om geplaatste orders te weigeren die, op basis van onze overtuiging, lijken geplaatst te zijn door klanten die de producten proberen te herverdelen of herverkopen.

Fotobestanden
De shoots zijn inclusief JPEG bestanden op hoge resolutie. De gekozen foto's ontvang je in kleur. Extra JPEG bestanden kunnen tot 3 maanden na de fotoshoot worden bijbesteld. Het is niet mogelijk om de onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen.

Cadeaubonnen
Cadeaubonnen zijn niet geldig i.c.m. met studiodagen, mini shoot acties en andere aanbiedingen. Cadeaubonnen zijn alleen verkrijgbaar bij By Jacky Semaina en geldig tot en met 1 jaar na uitgifte datum en zijn niet inwisselbaar voor contanten. Cadeaubonnen kunnen niet worden geretourneerd. Cadeaubonnen zijn geldig voor de fotosessie of producten waarvoor ze zijn uitgegeven, zoals op de cadeaubon staat vermeld.

Levering
Binnen twee weken ontvangt de klant een galerij om de gemaakte foto’s te kunnen bekijken. De beelden in de galerij zijn een selectie met de door By Jacky Semaina gemaakte beelden. Na levering van de galerij (via Pixieset) heeft de klant een keuzetijd van 21 dagen. Zodra de klant zijn of haar keuze heeft gemaakt en heeft doorgegeven aan By Jacky Semaina, zal By Jacky Semaina de foto's verder zorgvulding nabewerken. De foto's zullen binnen twee weken geleverd worden in hoge resolutie.

Mocht de klant na 21 dagen nog geen keuze gemaakt hebben, zal By Jacky Semaina een herinnering sturen en proberen contact op te nemen. Mocht er geen gehoor zijn en geen selectie gemaakt worden, dan zal de galerij verwijderd worden.

Voor bruidsparen gelden er andere voorwaarden voor de levering. Deze staan vermeld in de trouwbrochure.

Aansprakelijkheid
By Jacky Semaina is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma. By Jacky Semaina is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd. By Jacky Semaina stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc. 

Annuleringsvoorwaarden
In geval van ziekte is het mogelijk om minimaal 24 uur voorafgaande aan de fotoshoot kosteloos een afspraak te verzetten. Bij annulering van een geboekte fotoshoot door de klant brengt de fotograaf 25% van de overeengekomen totaalprijs in rekening. Indien By Jacky Semaina de afspraak niet kan nakomen door bv. ziekte zal deze kosteloos op een ander tijdstip met u worden afgesproken. 
Algemene voorwaarden

Foto's door By Jacky Semaina

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden