In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

1. Fotografe: By Jacky Semaina.
2. Klant: degene met wie By Jacky Semaina een overeenkomst sluit.
3. Overeenkomst: de afspraak tussen By Jacky Semaina en de klant waarbij By Jacky Semaina zich verplicht tot het leveren van een prestatie met betrekking tot fotografie en de klant zich in beginsel verplicht tot het betalen van een geldsom.

1. Identiteit van de ondernemer
By Jacky Semaina
www.byjackysemaina.com
byjackysemaina@outlook.com
KVK nummer: 92369014

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn gepubliceerd op de website van By Jacky Semaina, www.byjackysemaina.com.
2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van By Jacky Semaina en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand en bestelling tussen By Jacky Semaina en de klant. Deze algemene voorwaarden zijn tevens van toepassing op alle aanbiedingen en vervolgopdrachten door, namens of jegens By Jacky Semaina.
2.3 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld.
2.4 De klant wordt geacht kennis te hebben genomen van de inhoud van en akkoord te zijn gegaan met deze algemene voorwaarden van By Jacky Semaina bij het sluiten van de overeenkomst.
2.5 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd worden, dan blijven de overeenkomst en de overige voorwaarden in stand en zal de betreffende bepaling in onderling overleg vervangen worden door een bepaling die de strekking van het oorspronkelijke zoveel mogelijk benaderd.
2.6 Situaties die niet in deze algemene voorwaarden zijn geregeld, dienen te worden beoordeeld ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.7 Onduidelijkheden over de uitleg of inhoud van één of meerdere bepalingen van onze voorwaarden, dienen uitgelegd te worden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.
2.8 Indien in de overeenkomst wordt afgeweken van de één of meer bepalingen uit deze voorwaarden, dan prevaleert hetgeen in de overeenkomst is bepaald boven hetgeen in deze algemene voorwaarden is bepaald.

3. Auteursrecht
3.1 Het auteursrecht op de fotografische werken berust bij de fotografe.
3.2 Een derde partij mag niet zonder toestemming van de fotografe de beelden publiceren, een derde partij dient ook ten allen tijde te vermelden wie de fotografe is.
3.3 Doorsturen van de beelden naar commerciële partijen is niet toegestaan. Indien de beelden gebruikt zullen worden voor commerciële doeleinden dient hier een contract voor opgesteld te zijn en ondertekend te worden, hier kunnen extra kosten bij komen in verband met gebruik voor commerciële doeleinden.

4. Inbreuk op auteursrecht 
4.1 Elk gebruik van een fotografisch werk dat niet is overeengekomen, wordt beschouwd als een inbreuk op het auteursrecht van de fotografe.
4.2 Bij inbreuk komt de fotografe een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door de fotografe gebruikelijk gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade (waaronder begrepen het recht op vergoeding van alle directe en indirecte schade en alle daadwerkelijke gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten).

5. Prijzen & betalingen
5.1 By Jacky Semaina heeft steeds het recht om het aanbod en de prijzen te wijzigen of stop te zetten zonder aankondiging. 
5.2 De vermelde prijzen voor de aangeboden diensten zijn in euro’s.
5.3 De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan By Jacky Semaina te melden.
5.4 Particulieren dienen de factuur te betalen binnen 7 dagen.
5.5 Bedrijven dienen de factuur te betalen binnen 14 dagen.
5.6 Indien de fotografe het verschuldigde bedrag niet binnen de bedoelde termijn heeft ontvangen, krijgt de klant een herinnering. Wanneer de factuur niet betaald is binnen 7 dagen na deze herinnering, is de klant verplicht de wettelijke rente te vermeerderen met 2% over het factuurbedrag.
5.7 Indien de klant in verzuim is of op andere wijze tekortgeschoten in de nakoming van één of meer van zijn verplichtingen, een inbreuk op auteursrecht daaronder begrepen, dan komen alle kosten die de fotografe ter verkrijging van voldoening in en buiten rechte voor rekening van de klant.
5.8 Geen enkel gebruik van het fotografisch werk op welke wijze dan ook is toegestaan, zolang de klant enige uitstaande factuur van de fotografe nog niet heeft voldaan.

6. Klachten
6.1 Klachten inzake het geleverde werk dienen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen tien werkdagen na levering van de fotografische werken schriftelijk/per mail aan de fotografe te worden medegedeeld. De fotografe heeft het recht binnen redelijke termijn alsnog goed werk voor afgekeurd werk te leveren, tenzij dit tot onevenredige schade voor de klant zou leiden.

7. Opdracht
7.1 De klant maakt specifieke wensen die van belang zijn voor de uitvoering van de opdracht schriftelijk kenbaar bij de fotografe en wel tijdig voor aanvang van de opdracht.
7.2 De fotografe heeft het recht om alles dat bij een opdrachtovereenkomst niet uitdrukkelijk is omschreven naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
7.3 De klant maakt bewust de keuze om een reportage bij By Jacky Semaina te boeken en gaat dan ook akkoord met stijl van de fotografe.

8. Annulering
8.1 Verplichting is dat de klant minimaal 48 uur van tevoren de reportage afzegt. Dit via de mail (byjackysemaina@outlook.com) of telefonisch. Als de klant binnen 48 uur voor de reportage afzegt of niet komt opdagen bij de reportage, is de klant 50% van het afgesproken bedrag verschuldigd aan de fotografe.
8.2 In geval van ziekte of slechte weersomstandigheden is het mogelijk om de reportage/afspraak kosteloos te verzetten. 
8.3 De fotografe heeft ten allen tijde het recht om de afspraak te annuleren op basis van overtuiging dat de klant kwade bedoelingen heeft of dat er geen match is met de klant. 

9. Levering 
9.1 Binnen 14 werkdagen krijgt de klant een galerij. De beelden in de galerij zijn een selectie met de door de fotografe gemaakte beelden. Na levering van de galerij heeft de klant een keuzetijd van 21 dagen.
9.2 Wanneer de selectie niet binnen de tijd gemaakt is, krijgt de klant een herinnering. De klant dient een selectie te maken binnen 14 dagen. Wanneer er geen keuze is gemaakt door de klant en er is geen mogelijkheid tot contact, zal de galerij verwijderd worden.
9.3 Wanneer de selectie gemaakt is, worden de bewerkte beelden binnen 14 werkdagen geleverd, tenzij anders afgesproken. Dit geldt voor zowel mondelinge afspraken als afspraken per mail of bericht. 
9.4 De foto's worden geleverd in JPEG bestanden op hoge resolutie. 
9.5 De foto's worden afwisselend in kleur en in zwart-wit geleverd, behalve als hier andere afspraken over gemaakt zijn tussen de fotografe en de klant.
9.6 Extra JPEG bestanden kunnen tot 3 weken na de reportage worden bijbesteld.
9.7 Het is niet mogelijk om onbewerkte bestanden en/of RAW bestanden te ontvangen.

10. Overmacht
10.1 De fotografe is niet aansprakelijk voor het niet of niet-tijdig nakomen van zijn verplichtingen als gevolg van overmacht.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de fotografe geen invloed kan uitoefenen en waardoor hij niet in staat is zijn verplichtingen na te komen, daaronder begrepen ziekte en tijdelijke en blijvende arbeidsongeschiktheid.

11. Aansprakelijkheid
11.1 By Jacky Semaina is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de klant is ontstaan. Tenzij er sprake is van grove schuld of opzet aan de zijde van de fotografe. De aansprakelijkheid is in elk geval beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag, dan wel, indien en voor zover er sprake is van een verzekerde schade tot de hoogte van de onder de verzekering feitelijk uitgekeerde somma.
11.2 By Jacky Semaina is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen of fotoafdrukken bij producten die niet door haar zijn geleverd.
11.3 By Jacky Semaina stelt zich niet aansprakelijk voor het leveren van minder of minder goede foto’s dan normaal door onvoorziene omstandigheden die buiten de invloed van de fotograaf vallen. Denk aan kinderen die niet meewerken, instructies die niet opgevolgd worden, weersomstandigheden, etc. 

12. Trouwreportage
Bij een trouwreportage is er sprake van afwijkende voorwaarden.
12.1 Het leveren van een trouwreportage vergt meer tijd, waardoor de leveringstijd tussen de 2 en 3 maanden ligt.
12.2 De fotografe maakt de selectie die uiteindelijk ook opgeleverd zal worden. 

13. Faillissement/surseance
13.1 Zowel de fotografe als de klant hebben het recht de overeenkomst onmiddellijk te beëindigen in geval van faillissement of surseance van betaling van de andere partij. In geval van faillissement van de klant heeft de fotografe het recht de verstrekte licentie te beëindigen. 
Algemene voorwaarden

Foto's door By Jacky Semaina

Privacyverklaring

Algemene voorwaarden